PRIVACY STATEMENT

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Metadecor verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens die u ons verstrekt, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

De gegevens die u via onze website aan ons doorgeeft worden door Metadecor gebruikt voor de uitvoering van de door u geselecteerde producten of diensten, zoals het toesturen van productinformatie. Als u (commerciële) productinformatie downloadt dan staat u het geven van uw persoonlijke data aan de eigenaar van de informatie toe.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter mogelijk dat wij de hiervoor genoemde werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Doorgifte aan derden

Voor de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid om u af te melden met de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Website

Metadecor verzamelt via de website algemene bezoekersgegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aantallen bezoekers en het aantal klikken op een bepaalde pagina.

Daarnaast kan Metadecor met het gebruik van cookies automatisch informatie verzamelen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website worden opgeslagen op de computer om bepaalde gegevens te kunnen onthouden tijdens een bezoek aan een website. In uw internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren. Meer informatie hierover vindt u in het Help menu van uw browser. Bedenk wel dat veel websites niet goed meer werken zonder cookies.

Wij plaatsen analytische cookies om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de wensen en interesses van de bezoeker. Hierdoor kunnen wij kijken welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke populair zijn, enzovoort. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te kunnen blijven ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor alleen gegevens die in geen enkel geval te herleiden zijn naar een persoon.

Het is mogelijk dat er in onze communicatie of op onze website verwijzingen staan naar websites van derden. Metadecor is niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacyverklaring gaat niet op voor de websites waarnaar wordt verwezen via deze hyperlinks.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, verwijderen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, worden uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te ontvangen of over te dragen aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u contact opnemen met: Metadecor, Postbus 59, 8260 AB Kampen, telefoon: +31 (0)38 331 81 81, e-mail: informatie@metadecor.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Publicatiedatum: februari 2018.