Privacy Policy

Dit e-mailbericht en eventuele bijlagen is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan de geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt, is hij niet gerechtigd tot verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij wordt verzocht Metadecor onmiddellijk via telefoonnummer 038 331 81 81 op de hoogte te stellen en het e-mailbericht en eventuele bijlagen te vernietigen. Metadecor staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

The information contained in this e-mail (including attachment) is solely intended for the person/legal person to whom it is has been sent. As it may contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by virtue of law, regulations agreement. If someone other than the intended recipient should receive or come into possession of this e-mail communication, he/she will not be entitled to disseminate, disclose or duplicate it. 
If you are not intended recipient, you are requested to inform Metadecor of this by telephone number +31 38 331 81 81 immediately, and to destroy the original e-mail (including attachment). Metadecor shall not be liable for the correct and complete transmission of the contents of a transmitted e-mail, or for any delay in its receipt.